فلفل نبین چه پیره .. خم شو ببین چه | آخرین تلمبه زدنها قبل از وفات